Zalo

vòng hoa viếng

  • Ngày đăng 2019-12-18 22:01:36
  • Bình luận 0

Vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quy định Lễ viếng và Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn rõ ràng. Vòng hoa tại lễ được phân cấp theo các đoàn viếng.
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-12-19 20:48:09
  • Bình luận 0

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Hoạt động tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc mang đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.
Đọc thêm