Zalo

Video đám tang ở Bạc Liêu

28/11/2020

UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hiệu lực thi hành của Quyết định này từ ngày 8/7/2019.

Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là trách nhiệm của mọi công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và khách vãng lai. 
 


  • Ngày đăng: 28/11/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận