Zalo

Chống sạt lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An

06/12/2019

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 3970 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp
và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
kết hợp nạo vét Cửa Đại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa
đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số
68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho
các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và Quyết định số 819/QĐ-TTg
ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự
án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung;
Căn cứ Công văn số 7341/BNN-PCTT ngày 03/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thỏa thuận giải pháp kỹ thuật Dự án chống
xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
kết hợp nạo vét Cửa Đại;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1032/TTr-BQLNNPTNT ngày 28/11/2019
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Chống xói lở khẩn cấp
và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét
Cửa Đại;
Theo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2024/SNN&PTNT-QLXDCT ngày
12/11/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 321/TTrSKHĐT ngày 02/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp
và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét
Cửa Đại; với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố
Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại.
- Nhóm dự án: Nhóm C;
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Mục tiêu đầu tư: Giảm thiểu tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng
nghiêm trọng và phức tạp tại khu vực bờ biển Hội An, góp phần phát triển du
lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
- Xây dựng hệ thống đê ngầm có chiều dài khoảng 220m, bắt đầu từ kè phía
Bắc của khách sạn Victoria đến khu vực bãi tắm Hội An.
- Nạo vét một phần luồng phía Bắc Cửa Đại: Khối lượng cát nạo vét dùng
để bơm vào ống địa kỹ thuật cấu tạo thân đê.
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Đầu
tư và Thương mại VIPO và Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam - Hà Lan
(Liên danh VIPO - VINWATER).
6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Mai Văn Công.
7. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
8. Loại, cấp công trình:
- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy
lợi).
- Cấp công trình: Cấp II.
9. Số bước thiết kế: 02 bước.
10. Nội dung thiết kế cơ sở
- Hình thức đê ngầm chắn sóng dạng hình thang, kích thước cơ bản như sau:
+ Đỉnh đê rộng 5m, cao trình -1,50 m; chân đê bằng mặt đáy biển tự nhiên.
+ Mái đê phía bờ m=1,5; mái phía biển m=2, tại cao trình -4,8m mở rộng thêm
cơ rộng 3,4m để tạo thành lăng thể đá tăng cường ổn định chân đê phía biển.
+ Chống xói chân đê thượng, hạ lưu bằng thảm rọ đá dày 1,0m xếp trên đáy
biển tự nhiên, phạm vi gia cố phía bờ rộng 3m, phía biển rộng 12m.
- Kết cấu thân đê từ trong ra ngoài gồm: Lõi bằng ống địa kỹ thuật, đá hộc
đổ 10÷100kg tạo lăng thể hình thang, 2 lớp đá đổ tự do đường kính trung bình
D50 ≈ 0,6 m (300 ÷ 700kg) và gia cố mặt ngoài đỉnh, mái đê phía biển bằng khối
Haro chiều cao 1,12m và mái phía bờ bằng rọ đá dày 1,0m.

3
11. Tổng mức đầu tư: 39.995.836.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, chín trăm
chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng
). Trong đó:
- Chi phí xây lắp: 33.110.925.000 đồng,
- Chi phí quản lý dự án: 744.631.000 đồng,
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.146.450.000 đồng,
- Chi phí khác: 1.085.196.000 đồng,
- Chi phí dự phòng: 1.908.634.000 đồng.
12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
13. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.
14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (chủ đầu tư) hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy
định của nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai
thực hiện.
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư
trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước
tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi
hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
)E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2019\PD du an\12 03.PD du an Chong
xoi lo khan cap bo bien Hoi An.docx_
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh
 

  • Ngày đăng: 06/12/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận