Zalo

Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

09/11/2019

Ngày 13/10/1945 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam. Chính ngày này đã được lãnh đạo Nhà nước chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam để tôn vinh và biểu dương lực lượng doanh nhân

Truyền thống Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương nhấn mạnh “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết đất nước”. Theo đề nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 lựa chọn ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân Việt Nam
 
Lựa chọn ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Ngày doanh nhân Việt Nam là dịp để động viên và biểu dương các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW ngày 09/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam

Tầm quan trọng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Động viên, cổ vũ và phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Lãnh đạo Nhà nước tôn vinh doanh nhân Việt Nam
TÔN VINH DOANH NHÂN VIỆT NAM
Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời là một minh chứng khẳng định sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến đội ngũ doanh nhân từ ngày thành lập đất nước đến nay.
 
Hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
 
Ngày Doanh nhân Việt Nam còn là một lời nhắc nhở, động viên đội ngũ doanh nhân cần phát huy vai trò cũng như truyền thống của mình. Đây cũng là một lời nhắc nhở các tầng lớp trong xã hội cần phải xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, phát triển các doanh nghiệp đáp ứng sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.
 
VCCI tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10
Việc tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam hằng năm đã khẳng định vị trí và đóng góp của đội ngũ làm kinh tế vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Dịp này động viên, cổ vũ và biểu dương đội ngũ tinh hoa này tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp trong công cuộc trong xây dựng và kiến thiết đất nước.
 
Quan khách tham dự kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
 
Hoa tặng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
HOA TẶNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

  • Ngày đăng: 09/11/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận