Zalo

Tuyển công chức Quảng Nam

30/11/2020

Shop hoa Tam Kỳ của Điện hoa Quang Nam đăng toàn văn nội dung thông báo tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020

  UBND TỈNH QUẢNG NAM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
HĐ THI TUYỂN CÔNG CHỨC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     Số:2391/TB-HĐTTCC                                           Quảng Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2020  
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
 
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 thông báo một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau: 

       1. Danh sách những người  đủ  điều kiện dự thi: đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http//noivuqnam.gov.vn kể từ ngày 20/11/2020;  

       2. Thời gian, địa điểm thí sinh nhận thẻ  dự thi, nghe phổ biến nội quy, quy chế thi và các nội dung liên quan đến kỳ thi  

       -  Địa điểm:  Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam, số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

       -  Thời gian  mỗi  thí sinh  tập trung  để  nghe phổ  biến các nội dung nêu trên: 01 buổi, cụ thể:  
 
       + Thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành: Giáo dục, Văn phòng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn thư lưu trữ, Thanh tra, Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Dân tộc có mặt tại địa điểm nêu trên lúc 07h30 ngày 08/12/2020;  

       +  Thí sinh đăng ký dự  thi vào các vị  trí việc làm có  mã ngành dự  tuyển:  Xây dựng, Công  thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin - truyền thông, Tài nguyên - Môi trương, Kiểm lâm có mặt tại địa điểm nêu trên lúc 13h30 ngày 08/12/2020;  

       3. Thời gian thi, địa điểm thi:   

        a) Địa điểm thi:  Trường Đại học Quảng Nam, số  102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.   

        b) Ngày thi:  
        -   06h30 ngày 15/ 12/2020: Khai mạc kỳ thi.  
 
        -   Từ 7h00 ngày  15/ 12/2020 đến ngày  17/12/2020: Thi trắc nghiệm 2 môn trên máy vi tính (môn kiếm thức chung và môn ngoại ngữ). Lịch thi cụ thể đối với từng thí sinh sẽ có thông báo sau.  
 
        -   Ngày 23/12/2020: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.  
 
        Hội đồng thi tuyển  công chức tỉnh Quảng Nam  thông báo đến các  thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.  
 
        (Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ  tỉnh, mọi thông tin phản hồi liên quan đến kỳ  thi vui lòng liên hệ  qua số  điện thoại: 0235.3810.435 để được giải đáp)./.   
 
Nơi nhận:                                                                       
                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG  
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);                                          PHÓ CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch và các thành viên HĐTDCC;  
- Tr.ban và các thành viên Ban Giám sát;                             GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
- Công an tỉnh Q.Nam (p/hợp);                                                Trần Thị Kim Hoa
- Các Sở, ban ngành, UBND  huyện, TX, TP;                                            
- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi;                                                                     
- Lưu VT-HĐTDCC.  
                                                                                     
                                                                       
                                                                         
                                                                                     

  • Ngày đăng: 30/11/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận